Skip to main content

Zhonghua Liuban (Jiangnan Sizhu) 中花六板(江南丝竹)

Jiangnan SiZhu (Jiangnan Silk and Bamboo)is a style of traditional Chinese instrumental music from the Jiangnan region of China. Zhonghua Liuban is one the Eight Great Pieces in Jiangnan Sizhu repertory.